Powrót

ALMANACH

W ramach swojej aktywności staramy się możliwie często dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy m.in. konsultantem Gazety Prawnej, w której pojawiły się nasze artykuły:

Piotr Lichwa udzielił obszernej wypowiedzi dla Gazety Prawnej nt. praktyk stosowanych w procesie rozliczania inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych.

Piotr Lichwa opisuje źródła finansowania prac renowacyjnych, odnawiania i modernizacji cmentarzy komunalnych. Programem wsparcia mogą być objęte także obiekty historyczne lub zabytkowe.

Jasia Lichwa przedstawia możliwości uzyskania pomocy unijnej na realizację zadań związanych z edukacją najmłodszych. Opisuje Działania i Podziałania, w ramach których możliwe są dotacje na cel edukacyjny oraz tłumaczy warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

w którym Piotr Lichwa wskazuje unijne źródła finansowania działań związanych ze wzrostem spójności społecznej i zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia. Wymienia rodzaje projektów mających na celu inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmieniających obyczaje w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, promowania trzeźwości w miejscu pracy, usuwania następstw nadużywania alkoholu.

w którym nasza ekspertka Janina Radziecka wyjaśnia cel tworzenia związków międzygminnych i ich możliwości pozyskania środków unijnych. Wskazuje konkretne Priorytety w ramach Programów Operacyjnych, a także cel na który można je przeznaczyć.

Piotr Lichwa opisuje Programy Operacyjne, dzięki którym istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z kulturą i ochroną środowiska. Proponuje m.in. w ramach RPO WM dwa działania: 5.2 Rewitalizacja miast oraz 6.1 Kultura.

Janina Radziecka wskazuje z jakich źródeł korzystać finansując wkład własny przy projektach unijnych. Wskazuje praktykę najczęściej wybieranych sposobów zapewniania pokrycia udziału własnego i podkreśla znaczenie każdego z nich.

w którym Piotr Lichwa zwraca uwagę na istotne aspekty sporządzania dokumentacji aplikacyjnej oraz oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie unijne.

nasza ekspertka Janina Radziecka wyjaśnia jak w ramach RPO starać się o wsparcie unijne na modernizację infrastruktury mieszkaniowej i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

Piotr Lichwa tłumaczy na jakie środki mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego podczas ubiegania się o dofinansowanie z POIiS projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

nasi konsultanci opisują jak jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać dodatkowe środki na inwestycje i z jakich źródeł finansowania mogą korzystać.

w którym wyjaśniamy w jakim stopniu odpowiedzialność za wahania kursowe złotówki w stosunku do euro rozkłada się na jednostki samorządu terytorialnego i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, piszemy o tym jak planować środki na poszczególne programy i rekompensować ewentualne negatywne efekty wahań kursowych.

w którym nasi eksperci odpowiadają na jakie wsparcie mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego organizujące prace interwencyjne, a także który z unijnych programów daje największe możliwości wsparcia samorządów.